• OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Ochrana údajů


  Zásady zpracování osobních údajů společnosti KOMA system s.r.o. – dle nařízen Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

  Společnost KOMA system s.r.o, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 26084066 (dále jen „KOMA") provádí zpracování

  osobních údajů fyzických osob při výkonu své obchodní činnosti, zprostředkovatelské činnosti, poskytování a nabízení služeb fyzickým osobám.

  2. KOMA v této souvislosti zpracovává osobní

  údaje

  a) svých zákazníků (tedy osob, u nichž na základě

  obchodní činnosti KOMA došlo

  k uzavření smlouvy na některý z produktů, výrobků či služeb,

  které KOMA obchoduje);

  b) svých potencionálních klientů (tedy osob, u nichž

  byla vedena jednání o spolupráci, prodeji na některý z produktů, výrobků či služeb, které KOMA v rámci své obchodní činnosti obchoduje, ukončena před

  jejím uzavřením);

  c) fyzických osob, jejichž osobní údaje KOMA

  poskytl sám klient/zákazník či potencionální klient/zákazník

  v souvislosti s obchodní činností KOMA.

  3. V souvislosti s výkonem obchodní činnosti KOMA může dojít ke zpracování

  těchto kategorií osobních údajů:

  a) identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní

  údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné

  identifikaci (zejména jméno, příjmení,

  datum narození nebo rodné číslo, bydliště,

  podpis, v případě podnikatelů také

  IČO a DIČ);

  b) kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující

  kontakt s fyzickou osobou (zejména

  kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová

  adresa, datová schránka, bankovní

  spojení);

  c) osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně

  přístupných rejstřících, seznamech

  či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský

  rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční

  rejstřík atd.);

  d) osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření

  smluv/kupních smluv či pro přípravu návrhů smluv/kupních smluv

  (v rozsahu vyžadovaném jednotlivými

  Obchodními partnery)

  4. Zpracování shora uvedených osobních údajů

  Klienta/zákazníka je v souladu s právní úpravou ochrany

  osobních údajů, neboť jeho právním důvodem

  je zpracování, které je:

  a) nezbytné pro splnění smlouvy/kupní smlouvy, jejíž smluvní

  stranou je fyzická osoba, pro přípravu

  podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy

  nebo pro přípravu návrhu smlouvy/návrhu kupní smlouvy, pro přijetí a vyřízení objednávky

  5. Osobní údaje fyzických osob uvedených

  v odst. 2. jsou předávány:

  a) orgánům veřejné moci na základě jejich

  zákonného zmocnění a v jeho rozsahu

  (zejména orgány státní správy, soudy,

  orgány činné v trestním řízení, orgány

  dohledu atd.);

  b) příslušnému Obchodnímu partnerovi,

  v rozsahu odpovídajícím účelu zpracování

  a právnímu titulu zpracování;

  c) smluvním partnerům KOMA, jimiž jsou

  subjekty, které KOMA poskytují účetní,

  daňové a právní služby a IT služby (softwarové

  aplikace, webhosting, datová úložiště), dále pak přepravní společnosti

  a jež splňují standardy ochrany osob

  6. Osobní údaje fyzických osob uvedených

  v odst. 2. budou KOMA zpracovávány po

  dobu 10 kalendářních let od ukončení obchodní činnosti

  KOMA.

  7. Právo KOMA na zpracování poskytnutých

  osobních údajů vyplývá ze zákonné úpravy

  (z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

  a nařízení Evropského Parlamentu a Rady

  EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně

  osobních údajů). Zpracovávané osobní údaje

  je nezbytné uvést do smlouvy, návrhu smlouvy

  a další dokumentace. V případě, že klient některé

  osobní údaje neposkytne, může KOMA nebo

  Obchodní partner odmítnout zejména uzavřít kupní smlouvu

  pro nedostatek zákonných informací.

  8. Fyzické osoby uvedené v odst. 2. mají právo:

  a) na přístup ke svým osobním údajům za

  účelem zjištění rozsahu osobních údajů,

  které KOMA o fyzické osobě zpracovává;

  b) na opravu svých osobních údajů zpracovávaných

  KOMA;

  c) na omezení zpracování svých osobních

  údajů ve vymezených případech;

  d) právo na výmaz osobních údajů (právo být

  zapomenut);

  e) vznést námitku proti zpracování svých

  osobních údajů v případě, že je zpracování

  prováděno pro účely přímého marketingu.

  Na základě písemně uplatněné námitky

  KOMA bez zbytečného odkladu přestane

  osobní údaje klienta pro tento účel

  zpracovávat.

  f) právo na přenositelnost zpracovávaných

  osobních údajů – právo získat své osobní

  údaje, jež poskytl KOMA pro účely splnění

  smlouvy

  g) podat proti zpracování svých osobních

  údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních

  údaje ČR, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 https://www.uoou.cz.

   

  Přihlášení

  Tato stránka používá cookies. Vice info